info@kidsfestival.lt
Naujienos

                              


Tarptautinis vaik? ir jaunimo film? festivalis aktyviai prisideda prie pasaulin?s kampanijos "Visuotinio švietimo savait?". Aktyvaus veiksmo dienos Lietuvos vaik? ir jaunimo centre „Diena pasauliui“ metu lapkri?io 18 d. gal?site pamatyti kelet? film?.

 Daugiau informacijos apie vis? švietimo savait? : http://www.savaite.lvjc.lt/index.php?page=SS-2011&hl=lt_LT


10.30 - 12.00 val.
7, ARBA KOD?L AŠ ESU

Reisieriai: Antje Starost ir Hans Helmut Grotjahn, Vokietija / 2010 / 87’
Filmas garsinamas lietuviškai

Kod?l aš esu? Na, ir klausimas! Ir kas iš ties? gal?t? ? j? atsakyti? Filmas renkasi netradicin? b?d?
ir pakvie?ia 7 vaikus iš skirting? pasaulio kampeli?, kad parodyt? mums veidrod? arba pasi?lyt?
kelion? ? m?s? pa?i? vaikyst?. Skirtingi vaikai atskleidia, kas jiems svarbu, k? jie myli ir brangina,
kas juos prajuokina ir pravirkdo. K? šiais laikais reiškia b?ti vaiku? Koks jausmas apima velgiant ?
pasaul? ir ateit?? Kas laukia m?s? planetos ir kas j? tur?t? gelb?ti.


16.00 – 17.30 val.
PRIE J?ROS
Reisierius: Pedro González-Rubio , Meksika / 2009 / 73’
Filmas ?garsintas lietuviškai.

avinga istorija apie penkiamet? berniuk? Natan?, kur? mama išsiun?ia pas t?v? Chorche prie
Meksikos ?inkoro rifo Karib? j?ros pakrant?je. T?vas ir s?nus pasineria ? vej? gyvenimo
kasdienyb?, jiems pamau atsiskleidia maj? kult?ros avesys. Natanas mokosi pajusti j?r?, kartu
stipr?ja ir ryšys tarp jo ir t?vo. Nuostabus filmas apie kult?r? ?vairov? bei mogaus ir gamtos ryš?.
Pakelbti festivalio filmai nugal?tojai http://www.kidsfestival.lt/verdiktas.php

Reportaas iš festivalio udarymo http://www.youtube.com/penkitv#p/u/0/u1Mv_Ct6ozc


2011 05 01


Dalyvauk sustiprintai

Vilniaus tarptautinis vaik? ir jaunimo film? festivalis vienam iš j?s? si?lo nepaprast? galimyb? tapti kino ataš? savo mokykloje ir ne tik pamatyti geriausius filmus, skirtus jaunajam i?rovui, bet ir aktyviai dalyvauti šiuolaikiniame kino gyvenime.


Viniaus tarptautinis vaik? ir jaunimo film? festivalis – tai gurmaniško kino fiesta jaunimui ir vaikams. Festivalis skai?iuoja jau septintus metus, per kuriuos miliniškam kiekiui i?rov? buvo parodyta daugyb? film?. ? savo septint?j? gimtadien? festivalis išskirtin?mis teis?mis kvie?ia mokykl? ir dovanoja kino ataš? viet? vienam iš mokyklos tarybos nari?. Vieta viena, ta?iau kino ataš? privilegijomis gal?s naudotis visi!


Kino ataš? – tai festivalio atstovas tavo mokykloje. Tai mogus, kuris ino visas festivalio naujienas ir skelbia jas mokyklos bendruomenei. Jis padeda išsirinkti film? draugams, bendraklasiams. Kino ataš? gali daug lengviau pats inicijuoti kino projektus kartu su bendramin?iais. Jis turi galimyb? tapti kino festivalio komisijos nariu ir sustiprintai dalyvauti šiuolaikiniame kino gyvenime.Tikim?s sulaukti ir j?s? mokyklos atstov?s/o ir drauge pasinerti ? stebukling? kino pasaul?.


Kaip tapti festivalio ataš?? Tau reikia b?ti 9–10 kl. mokiniu/e; b?ti moksleivi? tarybos nare/iu arba b?t? deleguotai/am nuo moksleivi? tarybos; upildyti registracijos anket? ir atsi?sti el. paštu adresu info@kidsfestival.lt iki gegu?s 25 d., o sulaukus patvirtinimo aktyviai dalyvauti projekte.

 


Kontaktinis asmuo
Saulen? Valskyt?,
Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo film? festivalio koordinator?,
tel. 860201039
2010 10 20

Vaik? ir jaunimo kino festivalis atsisveikina iki kito rudens

 

Sulig aštunt?ja spalio diena baigiasi šeštasis Vilniaus tarptautinis vaik? ir jaunimo kino festivalis. Tradiciškai su bob? vasara sutampanti jaun?jai kartai skirt? film? savait? buvo ypa? marga ne tik d?l spalvot? medi? lap?, bet ir d?l festivalio i?rov? amiaus ?vairov?s, skirting? reakcij? ir emocij?, skirting? komisijos nuomoni?. Nuo spalio 1 iki 7 d. beveik 2500 jaun?j? i?rov? b?r?si kino teatruose „Skalvija“ bei „Pasaka“, kur per septynias dienas buvo parodyta daugiau nei 30 ?vairaus anro film? iš viso pasaulio ir visi jie vienaip ar kitaip kalb?jo ta pa?ia tema – apie dr?s? b?ti savimi. Kaip ir kasmet, i?rovai buvo kvie?iami tapti kino inovais ir komentuoti, klausti, aptarti, dalintis bei rinkti geriausi? ekrano istorij?

 
Išaug? animacij? pasirinko „Krokodilus“

Ši? met? i?rov? ir komisijos favoritais tapo rimti, provokuojantys filmai. Aktor?s Aldonos Vilutyt?s moderuojami 9–12 m. kino kritikai geriausiu filmu išrinko vokie?i? juost? „Krokodilai“ (re. Christian Ditter, 2009). Anot Aldonos Vilutyt?s, vaikams pasirod? svarbus sav?s atpainimo momentas. „Tokio amiaus vaik? nepaperka Indijos spalvos ir šokiai, jie jau?iasi išaug? animacij?, taigi filmuose vaikai ieško sav?s. O „Krokodilai“ kaip tik ir buvo toks filmas: gatv?s gyvenimas, draug? gaujos, paty?ios ir draugyst? – visa tai kiekvienam dvylikme?iui puikiai inoma ir suprantama“. Filmas, sukurtas pagal Vokietijoje be galo m?gstam? roman? jaunimui ir suaugusiesiems, pasakojo istorij? apie draug? trokštant? tur?ti berniuk? Kaj?, kurio d?l jo išskirtinumo prie sav? nepriima šauniausi rajono vaikai. Ta?iau ilgainiui jie ?sitikina, jog „nevyk?lis“ Kajus yra tikras lobis. Filmas link?jo visiems vaikams atrasti lob? kitame moguje ir, inoma, savyje. Panašu, kad jaunieji festivalio i?rovai moka ieškoti.

 
Ieškant gilios minties – ? „Kit? krant?“

Vyresnieji, 12–14 m. kritikai aptar? filmus kartu su aktoriumi Mariumi Jampolskiu ir išrinko i?roviškiausi? film? „Kitas Krantas“ (re. George Ovashvili, Gruzija, Kazachstanas, 2009). Komisijoje diskutav? vaikai tvirtino, kad geras filmas b?tinai turi ko nors pamokyti, turi tur?ti „gili? mint?“. Anot aktoriaus M. Jampolskio, „Kitas krantas“ – aktualus, ?taigus filmas apie tok? pat? vaik?, kaip kiekvienas iš m?s?, tik kitoje vietoje, kitu laiku. Trylikme?iui Tedui su mama teko karo pab?g?li? dalia. Berniukas sunkiai dirba, kad pragyvent?, kol vien? dien? nusprendia gr?ti atgal ? „karo šal?“, pas savo t?t?. Kelion? namo tampa kelione ? save. „Kai po seanso išeini iš sal?s ir neturi, k? pasakyti, tada supranti, kas yra geras filmas“, – vien? iš svarbiausi? laim?jusio filmo kriterij? ?vardijo aktorius M. Jampolskis.

 

 Metalo lauo aikštel?s k?r?jo triumfas

Vyriausioji festivalio komisija globojama „G&G sindikato“ nario Gabrieliaus Liaudansko-Svaro savo favoritu išrinko šved? juost? „Seb?“ (Reisierius  Babak Najafi, 2010). Penkiolikme?iams komisijos nariams vienmetis filmo herojus Seb? pasirod? labai suprantamas ir tikras. inoma rasti paraleli? tarp sav?s ir Seb?s, gyvenan?io kartu su išgerin?jan?ia motina gyvena maame bute ir ken?ian?io bendraklasi? priekabiavimus – gal b?t n?ra sunku. Ta?iau jaunuolius labiausiai av?jo b?das, kaip herojus sprendia ši? problem?. Seb? keliauja ? metalo lauo aikštel? ir iš nereikaling? daikt? konstruoja ?vairius prietaisus. Per k?rybingum?, negatyvios energijos nukreipim? ? kurian?i? j?g?, taip išsikovojant sau viet? po saule – štai kur pavyzdys. Ši juosta neliko nepasteb?ta ir 2010 m. Berlyno tarptautinio kino festivalyje jaunimui skirtoje “Generation” programoje, kur peln? geriausio debiutinio filmo nominacij?.

 
 Jaunimas kurt? kitok? kin?

Paklausti kokiais kriterijais vadovavosi rinkdami geriausi? juost? komisijos nariai sutartinai atsak?, jog pagal tai, kaip filmo vertyb?s atitiko j? vertybes ir pagal tai, kaip reisierius sugeb?jo atskleisti pagrindin? mint?. „Kartais b?davo, kad po filmo diskutuodavome po kelias valandas ir negal?davome ?vardinti pagrindin?s minties, tuomet darydavome išvad?, kad reiseriaus uduotis buvo ?vykdyta ne iki galo. Išmokome nagrin?ti id?j?, emocijos “patinka – nepatinka” peraugo ? tikr? analiz?. Tokie dalykai praple?ia akirat?“, – reziumuoja paaugli? komisijos nariai. „Festivalis ir jo tema mums labai „pakeliui“, nes dabar toks amiaus tarpsnis, kai reikia daryti sprendimus ir b?ti savimi“. Apie k? gi jaunimas kurt? savo film?? „Apie tikrum?. Nerodytume bjauriosios paauglyst?s pus?s – kiek galima? Trys filmai iš šeši?, kurie nepatiko – tai filmai, kurie parod? nekok? suaugusi?j? poi?r? ? paauglius. Tarsi patys nebuvo paaugliais…Uteks tai akcentuoti! Kurtume apie nuoširdum?, draugyst?, stantykius, pirm?j? meil? ”.

 
 

FESTIVALIO ATIDARYMO ŠVENT?  
http://news.penki.lt/Video.aspx?Element=Video&ReportID=8206&ObjectID=225010&Lang=LT 

 

 

 


DR?SA B?TI SAVIMI

 
 

Ruden? ? miest? ir mokyklas sugr?usi? vaik? laukia iki kitos vasaros truksiantis ?temptas laikas: mokslai, uklasin?s veiklos, nam? pareigos... Rugs?j? akys dar diaugiasi kelet? m?nesi? nematytais draug? veidais, dalijamasi pra?jusios vasaros patirtimis, planuojami metai. Na, o spal? prasideda kasdienyb? ir rutina. Laikui b?gant nesibaigian?i? atsakomybi? ratas pradeda verti ir darosi „ankšta savo kambaryje, savo kieme, savo mokykloje, savyje“... Visai kaip jaunos kino reisier?s Dovil?s Šarutyt?s filmo „Aš tave inau“ herojei Uršulei. Tod?l šiuo met? laiku nutar?me vaikus ir jaunim? pakviesti ? jiems skirt? kino festival?.

Nuoširdiai manome, kad kino kult?ra jaunam mogui yra bene lengviausiai suprantama ir priimama meno bei edukacin? priemon?. Ji kalba tiesiai, skatina, ?kvepia bei provokuoja. Kinas visame pasaulyje laikomas galingu ?rankiu, kuris ypatingai veikia jaunimo pai?ras, vertybes ir idealus. Vaikai didiajame ekrane pamato savo gyvenimo atspindius, kuriuos kaip geba, taip apm?sto ir ?vertina.

Labai diaugiam?s, kad 6-tasis tarptautinis vaik? ir jaunimo kino festivalis šiais metais kalb?s apie dr?s? b?ti savimi. Beveik visose festivaliui atrinktose juostose ?velg?me mint?, jog didiausias vaiko turtas bei išš?kis – patvirtinta tapatyb?, t. y. susitaikymas su savo kitoniškumu, pri?mimas sav?s tokio, koks esi, gyvenimo skonio pajutimas nesibaiminant lyg v?liav? nešti savo išskirtinum?. Savait?, praleista kino teatre festivalio metu, suteiks galimyb? „sutikti“ daug ?domi?, neeilini? asmenybi?, pamatyti atpa?stam? ir ? viduje kirban?ius klausimus atsakan?i? istorij?.


www.kidsfestival.lt 

dr?sa b?ti savimi

Kontaktai pasiteiravimui : info@kidsfestival.lt

vš? "kult?ros id?j? institutas"
 
 
2006 "Kidsfestival" info@kidsfestival.lt